DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA 26 CZERWCA 2024r. o godz 10:30 (nieruchomość niezabudowana- Długie)

OBWIESZCZENIE O II TERMINIE LICYTACJI PUBLICZNEJ NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 CZERWCA 2024r. o godz 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę w Żaganiu przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 5, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA

Nieruchomości niezabudowanej w skład której wchodzi działka o nr 530 o powierzchni 0,49 ha, rodzaj użytku i klasa bonitacyjna RIV a , Ł III , W- Ł III . Nieruchomość położona jest w obszarze gruntów rolnych, w miejscowości Długie, gmina Szprotawa , powiat żagański, województwo lubuskie. Dla nieruchomości V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą nr ZG1G/00047837/5 .Nieruchomość oszacowana została na kwotę
20 000 ,00 zł.
Cena wywołania II licytacji nieruchomości jest równa 2/3 sumy oszacowania
i wynosi 13 333,33 zł wysokość wadium 2 000,00 zł

Przystępujacy do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości tj. 2000,00 zł na konto PKO BP 53 1020 5460 0000 5302 0005 9261 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem, że rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Komornik poucza i wyjaśnia , że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóżniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.