DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA 26 czerwca 2024r. o godz. 10:00 (zabudowana nieruchomość gruntowa- Żagań, ul Wiejska 18)

OBWIESZCZENIE O II TERMINIE LICYTACJI PUBLICZNEJ NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2024r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę w Żaganiu przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 5, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA
Prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Żagań przy ul.Wiejskiej nr 18, gmina Żagań, powiat żagański, województwo lubuskie. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą:
– działka gruntu nr 2356/2 o powierzchni 7.546 m²
– budynek niemieszkalny (usługowy) o powierzchni zabudowy 318 m²
– budynek gospodarczy z wiatą o powierzchni zabudowy 101 m²
Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta o nr ZG1G/00028879/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Nieruchomość oszacowana została na kwotę 277 000,00 zł.
Cena wywołania II licytacji w/w nieruchomości jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 184 666 ,66 zł , wysokość wadium 27 700,00 zł
Przystępujacy do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości tj. 27 700,00 zł na konto PKO BP 53 1020 5460 0000 5302 0005 9261 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem, że rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Komornik poucza i wyjaśnia , że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóżniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.