DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA 26 czerwca 2024r. o godz. 09:00 (Udziału dłużnika w wysokości 1/8 w prawie własności lokalu mieszkalnego)

OBWIESZCZENIE O II TERMINIE LICYTACJI PUBLICZNEJ NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2024r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu mającego siedzibę w Żaganiu przy ul. Szprotawska 3 w sali nr 5, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA PUBLICZNA
Udziału dłużnika w wysokości 1/8 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 7 usytuowane go w budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i wc , powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 59,39 m², położonego w Lesznie Górnym przy ul. Fabrycznej 6 w województwie lubuskim, powiecie żagańskim, dla którego Sąd Rejonowy w Żaganiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1G/00050839/3 oraz udziału w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego grunty o nr działek 81/12 i 81/13 dla których prowadzona jest księga wieczysta o nr ZG1G/00039209/5 oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział w wysokości 1/8 w prawie własności opisanej nieruchomości oszacowany został na kwotę
10 125,00 zł.
Cena wywołania II licytacji udziału w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości o nr księgi wieczystej ZG1G/00050839/3
jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 6 750,00 zł , wysokość wadium 1012,50 zł

Przystępujacy do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości tj.1012,50 zł na konto PKO BP 53 1020 5460 0000 5302 0005 9261 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem, że rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Komornik poucza i wyjaśnia , że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóżniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.