Kartowice-nieruchomość

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza z siedzibą w Szprotawie ul. Odrodzenia 8, tel. 068 376 27 34 w oparciu o art. 952,953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

14 MAJA 2019r. o godz. 09:30

w SĄDZIE REJONOWYM W ŻAGANIU ul. Szprotawska 3 sala nr 2, odbędzie się

P I E R W S Z A LICYTACJA

Nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kartowicach obejmującej prawo własności budynku użytkowo-mieszkalnego wraz z prawem własności działki gruntu nr 92/4 o powierzchni 2100 m.kw. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kartowice, Gmina Szprotawa, województwo lubuskie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW ZG1G/00022677/4 przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Nieruchomość oszacowano na kwotę: 725 700,00

Cena wywołania I licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 544 275,00 zł

Kwota oszacowania nieruchomości KW ZG1G/00022677/4 i cena wywołania zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości, tj. 72 570,00 zł na konto komornika PKO BP 53 1020 5460 0000 5302 0005 9261 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 92/1 o powierzchni 0,54 ha stosuje się ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustoju rolnego (jedn.tekst Dz.U. z 2012r. poz.803) w brzmieniu ustalonym przez art.7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz.U. z 2016r., poz. 585) i tak zgodnie z art. 2a pkt 1i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekroczyć powierzchni 300 ha użytków rolnych. Powołane przepisy nie dotyczą nabycia przez osobę bliską zbywcy, jednostkę samorządu terytorialnego, Skarb Państw lub działającą na jego rzecz Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania.Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyżej wymienione może nastąpić za zgodą Ośrodek Wsparcia Rolnictwa .Prawo pierwokupu sprzedawanych w trybie licytacji nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów rolnej przysługuje Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Komornik poucza i wyjaśnia , że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóżniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.