Kartowice-nieruchomość gruntowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek w oparciu o art. 952,953 i 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu :

17 WRZEŚNIA 2019r. o godz. 11:25

w SĄDZIE REJONOWYM W ŻAGANIU ul. Szprotawska 3 sala nr 2, odbędzie się

DRYGA LICYTACJA

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Kartowice gmina Szprotawa, województwo lubuskie – działka ewidencyjna nr 92/1 o powierzchni 0,54 ha rodzaj użytku i klasa bonitacji RV (działka rolna klasa V) -objęta księgą wieczystą nr ZG1G/00021959/8 prowadzoną przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Nieruchomość oszacowano na kwotę: 86 800,00 zł

Cena wywołania II licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. 57 866,66 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości tj.8 680,00 zł na konto komornika PKO BP 53 1020 5460 0000 5302 0005 9261 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Wysokość rękojmi, którą licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, z zaznaczeniem, że rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Komornik poucza i wyjaśnia , że użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.